ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านแม่สง เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2566 ระดับชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 5) 28 ม.ค. 66
ใบสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นอนุบาลปีที่1- 3และประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 23) 27 ม.ค. 66
ประกาศโรงเรียนบ้านแม่สงเรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของโรงเรียนบ้านแม่สงปีการศึกษา 2566 (อ่าน 28) 27 ม.ค. 66
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านแม่สง วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ (อ่าน 27) 17 ม.ค. 66
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านแม่สง วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ (อ่าน 16) 14 ม.ค. 66
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านแม่สง วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (อ่าน 62) 28 พ.ย. 65
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการพัฒนาการศึกษาแบบมีส่วนร่วม (อ่าน 92) 31 ต.ค. 65
ฉบับที่ 14 วันที่ 17 ตุลาคม 2565 ประชุมชี้แจงผู้ปกครองนักเรียน (อ่าน 114) 27 ต.ค. 65
โรคมือ เท้า ปาก โรคระบาดในเด็กที่ต้องระวัง! (อ่าน 167) 02 ส.ค. 65
โรงเรียนบ้านแม่ส่งได้กำหนดมาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียนตามแนวทางของกิจกรรมโรงเรียนบ้านแม่สงสะอาด (อ่าน 168) 16 ก.ค. 65
โรงเรียนบ้านแม่สงขอเผยแพร่เอกสารผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 208) 27 มิ.ย. 65