ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารธุรการ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2560
งบประมาณ : 191000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารไม้
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2512
งบประมาณ : ึ7000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2523
งบประมาณ : 408000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2526
งบประมาณ : 174500
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สุขานักเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2558
งบประมาณ : 336000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงอาหาร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ : 282000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอนุบาล (สน.ศท.8)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2560
งบประมาณ : 5450000
เพิ่มเติม..