พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ 

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาและตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานภูมิปัญญาและประเพณีอันดีงาน
2. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามวิชาชีพและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
3. จัดหาปัจจัยพื้นฐานในการศึกษาให้มีความพร้อมและประสิทธิภาพที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาโดยหลักการใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

 

เป้าหมาย

1. ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษา
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคลากรแห่งการเรียนรู้ ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพจรรณยาบรรณ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีความก้าวหน้า
3. มีปัจจัยพื้นฐานเพื่อใช้จัดการศึกษาเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
4. ใช้บริหารจัดการที่ใช้โรงเรียนเป็นรากฐานในการจัดการศึกษา