คณะบุคลากรภายในโรงเรียน

นางดวงใจ ดีพัฒนกุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางชาลี พิทยาธำรง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางธัญภัส อรุณรัตน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวอรัญญา บัวเกตุ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นายปักษา วิชาดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นายจตุพล นามเมือง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวอังสุมารินทร์ รูปงาม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางลำดวน กล่อนช้อน
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นางสาววรกานต์ กล้าหาญ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาวบุณยนุช โนเลี่ยม
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางพิมพ์พรรณ การเพียร
บุคลากรสนับสนุนการสอน