คณะบุคลากรภายในโรงเรียน

นางธัญภัส อรุณรัตน์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวมยุรี สะสาง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นายสังเวียน คำเปล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวอังสุมารินทร์ รูปงาม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นายปักษา วิชาดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางศิริทิพย์ มลิวัลย์
พนักงานจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางน้อย กัดหาง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นางสาววนิดา ณ เชียงใหม่
พนักงานจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นายปฏิพันธ์ สิมปะนัน
นักการภารโรง

นางพิมพ์พรรณ การเพียร
บุคลากรสนับสนุนการสอน