ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางดวงใจ ดีพัฒนกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 กุมภาพันธ์ 2559-ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางสุภาพร ทองใบ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พฤศจิกายน 2550 - 30 พฤศจิกายน 2558
ชื่อ-นามสกุล : นายชุมพร สวยสด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 13 กันยายน 2544
ชื่อ-นามสกุล : นายเกษม สุจริต
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 27 พฤษภาคม 2534
ชื่อ-นามสกุล : นายนคร ทุ่งมีผล
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2528
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญธรรม ใจวิเสน
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2526
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยพร วงศ์ขัติยะ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2523
ชื่อ-นามสกุล : นายประคอง ด้วงธิวงศ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2517
ชื่อ-นามสกุล : นายสง่า วีระยศ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2512
ชื่อ-นามสกุล : นายสมอาจ จำภูวรรณ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2510
ชื่อ-นามสกุล : นายอินถา บุตรฟองเย็น
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2509
ชื่อ-นามสกุล : นายแสง รักสถาน
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2507
ชื่อ-นามสกุล : นายใจ โตนะโพธิ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2499