ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
            ชื่อโรงเรียน บ้านแม่สง ที่ตั้ง  หมู่ ๖ ตำบลร่องเคาะ  อำเภอวังเหนือ  จังหวัดลำปาง   สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ  โทรศัพท์ ๐๘ ๕๗๒๔ ๖๕๖๐ โทรสาร ๐ ๕๔๘๓ ๔๑๔๑ E-mail : maesong_๖@hotmail.com   Website : www.rongkho.go.th  เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  เนื้อที่ ๔๓ ไร่ ๑ งาน  ๒๕ ตารางวา  เขตพื้นที่บริการ จำนวน  ๒  หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านแม่สงใต้ และบ้านแม่สงเหนือ    

         
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
            โรงเรียนบ้านแม่สง ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๘ โดย นายมูล รสหวาน  ผู้ใหญ่บ้าน   ร่วมกับเจ้าอาวาสวัดแม่สงและราษฎรบ้านแม่สง ได้ขอให้ทางการจัดตั้งขึ้น ในระยะเริ่มแรกได้อาศัยศาลาวัดแม่สงเหนือเป็นสถานที่เรียน  โดยมีนายต๊ะ  ทารักษ์  เป็นครูสอนชั่วคราว

            โรงเรียนบ้านแม่สงได้ถ่ายโอนจากสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  มาสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒