คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพรรณ์ เจริญนวกุล
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสัมฤทธิ์ รสหอม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทรผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางอังสุมารินทร์ นามเมือง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางผัด ซองเงิน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายจรัญ ธิยะ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชัชพร รสหอม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระอธิการเสริม ปัญญาสาโร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุ
ชื่อ-นามสกุล : นายนิวัตร รสหอม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางดวงใจ ดีพัฒนกุล
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการ