อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

 

"ยิ้มง่าย ไหว้สวย"
 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

 

"สืบสานภูมิปัญญา ประเพณี มีความเป็นไทย"