วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์        โรงเรียนบ้านแม่สง จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานภูมิปัญญา มีความเป็นไทย ภายใต้การบริหารแบบมีส่วนร่วม