เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

เพลงมาร์ชโรงเรียนบ้านแม่สง


ธงเหลือ ดำ โบกพลิ้วปลิวไสว
ศูนย์รวมใจให้เรานั้นผู้พันธ์แน่นเหนียว
ชุมชนนั้นสามัคคีใจกลมเกลียว
ที่แห่งเดียวตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ

อัตลักษณ์มีความเป็นไทย และน้ำใจงาม
ยิ้มสยาม ด้วยไมตรีจิต ผูกมิตรเอาไว้
มารยาทดี น้อมเคารพ ด้วยการกราบไหว้
มิแหนงหน่าย การทำความดี ถิ่นแดนเหลืองดำ

บ้านแม่สงชื่อของเรา เชิดชูเอาไว้
มีวินัย รักความเป็นไทย และใฝ่เรียนรู้
ประเพณี ภูมิปัญญา พวกเราเชิดชู
เรามุ่งสู่มาตรฐานด้านการศึกษา

การกีฬา ก็ไม่หวั่น ประจัญสู้
เราคงอยู่ด้วยใจรัก สมัครสมาน
บ้านแม่สง เรื่องศิลปะ สอนประสบการณ์
พัฒนาทุกด้าน อนาคตก้าวไกล ชาติไทยมั่นคง