ภาพกิจกรรม
กิจกรรมโครงการพัฒนาการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
วันที่ 31 ตุลาคม 2565 โรงเรียนบ้านแม่สง นำโดยผอ.ดวงใจ ดีพัฒนกุล
คณะครู ผู้นำหมู่บ้าน ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนร่วมดำเนินการโครงการพัฒนาการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ร่วมกันพัฒนาโรงเรียนให้ลูกหลานของเรา...ขอขอบพระคุณค่ะ