ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
วันที่ 15 มีนาคม 2566 โรงเรียนบ้านแม่สงได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีครูและนักเรียนเข้าร่วมเลือกตั้งในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย การทำงานเป็นหมู่คณะ ส่งเสริมภาวะการเป็นผู้นำ และเพื่อพัฒนาทางความคิด รวมทั้งมีความรู้ ความเข้าใจในระบบประชาธิปไตย มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2566,11:32   อ่าน 5 ครั้ง