ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านแม่สงได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข "กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕"
เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านแม่สงได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข "กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕" เพื่อให้นักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีการปฏิบัติตนตามวิถีประชาธิปไตย ในโรงเรียน และเข้าใจวิธีการสรรหาตัวแทนของตนเอง ได้รู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2565,14:29   อ่าน 87 ครั้ง